Parohia „Sfântul Gheorghe“, Constanţa

Parohia „Sfântul Gheorghe“, Constanţa

 

A. ISTORICUL COMUNITăţII PAROHIALE
[TOPONIME, PREZENTAREA GENERALÃ A LOCALITăţII D.P.D.V. GEOGRAFIC,
ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC]
Biserica este situatã în Cartierul Tomis II, zona Piaþa Chiliei, fostul
Cartier Românesc, pe strada Nicolae Iorga, nr. 12, în imediata apropiere a şcolilor Gimnaziale nr. 4 şi 5. Este a treia bisericã româneascã din oraş ca şi vechime. Enoriaşii sunt majoritari români şi aromâni, dar şi câteva familii de armeni.

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE
[ISTORIA ZIDIRII EI] „În primãvara anului 1915, primarul oraşului Constanţa,domnul Virgil Andronescu, vãzând insuficienþa celor douã biserici existente (Bis. Catedralã şi Bis. Adormirea Maicii Domnului) faþã de creºterea în mod vertiginos a populaþiunei creºtine, precum ºi stãruinþa preotului Nicolae Paveliu pe lângã domnia sa, ca mare român şi bun creştin, a cerut şi obþinut aprobarea autorităţilor în drept, pentru construirea unei a treia biserici în cartierul de peste linia feratã Mamaia (Bulevardul Regina Maria),aşa-zis cartierul Românesc. Astfel că, chiar în acest an de la Hristos 1915 luna septembrie 13 pe spesele şi controlul primãriei, se pune temeliei acestei sfinte biserici, pusă sub ocrotirea Sf. M. M. Gheorghe, întreprinderea lucrărilor fiind datã domnului Aristide Iacob constructor de lucrãri publice. Actul sfinþirei temeliei s-a sãvârşit de însăşi P. S. Episcop al Dunãrei de Jos D. Nifon, asistat de întregul cler din oraş cum şi de suita Prea Sfinþiei Sale de la Episcopia din Galaþi. Deşi întreaga Europã se găsea în crâncenul război mondial, cu o activitate febrilã au mers lucrările în toamna anului 1915, primãvara şi vara anului 1916 pânã în ziua de 14 august, când decretându-se mobilizarea armatelor române, pentru ca şi þara noastrã să-şi dea obolul sãu în înfăptuirea idealului naţional şi politic al neamului nostru urmărit de veacuri, şi lucrările bisericii au încetat, lucrãri ce ajunseserã sub cornişe. În 1916, Constanþa fiind ocupată de turci, bulgari, nemţi şi unguri, care au lãsat în urmã numai jaf şi pârjol; de aceastã nenorocire nu a scãpat nici sfântul locaş, transformat fiind în grajd, spãlãtorie de rufe şi în urma în loc şi mai josnic, arzându-se totodatã şi întreaga schelãrie dinãuntru şi dinafarã. Sfârşindu-se rãzboiul în 1919, prin decret regal nr. 4341 din 13 octombrie, biserica Sfântul M. M. Gheorghe, deşi numai cu temelia şi zidirea ajunsã pânã la cornişe, este declaratã parohie. Aceasta numãrã la înfiinþare peste opt sute de familii creştine aproape toþi români, foarte puþine familii de greci, bulgari, albanezi şi macedoneni. Parohia era cuprinsã în unghiul format de strada Carol şi linia feratã Mamaia de pe Bulevardul Regina Maria, pe o întindere de 1,5 kilometri cãtre comuna Anadalchioiu şi ghiol în lung şi aceeaşi întindere cãtre Mare în lat. Tot în acest an 1919, antreprenorul constructor, domnul Aristide Iacob, din cauza marei scumpete a materialelor, nemaiputând continua lucrãrile în vechile condiþiuni, a reziliat contractul sãu. Întreaga obşte creştinã, sub îndemnul preotului şi al epitropilor, pentru a nu lãsa lăcaşul aşa în părăsire expus a se ruina din cauza vremurilor pe deoparte, iar pe de alta cerinþele religioase ale enoriaşilor în urma groaznicului război fiind mult mai pronunþate ca oricând, s-a ales un comitet bisericesc care sã adune ofrandele de la credincioşi pentru a amenaja în mod provizoriu biserica, astfel încât sã se poatã folosi de ea, pânã ce timpuri mai bune va determina Primăria orasului, în sarcina cãreia cade şi construcþia ei, să o poatã termina conform planurilor. Comitetul astfel format în ziua de 24 martie întâia zi de Paşte a anului 1920, având şi concursul epitropului, s-a început pe de o parte strângerea sumelor necesare, iar pe de altã imediat şi lucrãrile provizorii (punându-se un acoperiş provizoriu care va fi modificat odatã cu ridicarea turlelor). În ziua de 29 iunie (Sfinþii Apostoli Petru şi Pavel) acelaşi an, la numai trei luni de când fuseseră reluate lucrările, biserica astfel aranjată a fost sfinţită cu mare pompã de cãtre însuşi P. S. Episcop al Dunãrii de Jos, asistat de suita P. S. Sale din Galaþi, cum şi de întregul cler din oraş, în asistenţa tuturor autorităţilor civile prefect al judeţului fiind domnul G. Berea, primar al oraşului domnul doctor Emil Sachelarie, şi autorităţilor militare din oraş în frunte cu domnul general Pãtraşcu comandantul corpului 5 de armată. În anul 1922, venind primar al acestui oraş iarăşi fondatorul ei domnul Virgiliu Andronescu, rugat fiind de preotul Paveliu să-şi desăvârşeascã opera începută, domnia sa fără întârziere a şi întocmit din nou devize corespunzãtoare costului materialelor şi mânei de lucru din această epocă si scoţând la licitaþie publică continuarea lucrărilor conform planurilor s-a adjudecat pentru suma de 1.300.000 lei asupra aceluiaşi antreprenor Aristide Iacob care a avut-o şi la început. În anul 1923, biserica a fost terminată, având o catapeteasmă provizorie şi nefiind pictată.

Pictura actuală a fost realizată în anii 1931-1932 de către pictorul Nicolae Tonitza împreună cu doi colegi, domnii Constantin Băcalu şi Jean Buiuk. Datorită unor neînţelegeri, Tonitza nu a mai terminat lucrarea, picturile din pridvor fiind realizate de către un alt pictor.

C. CIMITIRUL. Parohia nu deþine cimitir.

D. ACTIVITĂŢI CULTURALE ŞI FILANTROPICE ÎN TRECUT
[ACTIVITATE CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Anumite articole religioase au fost publicate de cãtre preoţii care au slujit la acest sfânt lãcaş, primul fiind chiar ctitorul acestei biserici, stavroforul Nicolae Paveliu.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI
[ACTIVITŞŢI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ş.a.] Actualmente, parohia contruieşte o casă praznicală în care se doreşte a se desfăşura activităţi social-filantropice.

F. DATE DE CONTACT PAROHIE
[HRAM] „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe“;
[ADRESA] Str. Nicolae Iorga, nr. 12, Constanþa;
[OFICIU PAROHIAL] Telefon 0241616922. Nu are site oficial.

Preot paroh: SÃFTESCU IULIAN LUCIAN
Data naşterii: 24.09.1981
Studii: Masterat în Teologie
Hirotonit preot: 07.01.2004
Rang: Iconom stavrofor
Telefon: 0742022762

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept

%d bloggers like this: