Parohia „Sfinţii Îngeri“, Constanţa

Parohia „Sfinţii Îngeri“, Constanţa

 

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE
[ISTORIA ZIDIRII EI]
Parohia „Sfinþii Îngeri“ este situatã în Cartierul Tomis II din Constanþa,fiind construitã pe una dintre cele mai importante artere ale oraşului, B-dul Tomis, nr. 170, vis-a-vis de Spitalul Judeþean. Majoritatea locuitorilor Constanþei o cunosc însã sub denumirea de „Capela Militarã“, deoarece biserica s-a construit la sfârşitul perioadei interbelice, între anii 1938-1940, cu contribuþia Armatei, într-o zonã în care, pe atunci, erau amplasate mai multe unitãþi militare. Ideea construirii era mai veche, dar ea a devenit realizabilã abia când la comanda Diviziei 9 „Mãrãşeşti“ a fost numit un general energic, plin de iniþiativã şi respectat nu doar de militari, ci şi de autoritãþile civile şi întreaga urbe – generalul Nicolae Macici. S-a format, astfel, un comitet de iniþiativã al cãrui preşedinte a fost ales chiar el, generalul Macici, având ca secretar şi colaborator direct pe maiorul Ion Ionescu, care s-a dedicat atât de mult acestei construcþii încât a fost supranumit „maiorul bisericã“. Dupã anul 1951, odatã cu începerea lucrãrilor de extindere şi urbanizare a oraşului, în jurul bisericii, s-au construit foarte multe blocuri de locuinþe, iar unitãþile militare au fost dezafectate. Aşa a început sã se închege o nouã comunitate parohialã, drept pentru care s-a luat hotãrârea trecerii sfântului locaş de la statutul de capelã militarã la cel de bisericã de enorie. Lucrãrile de construire a bisericii au început în anul 1938 şi a fost amplasatã în curtea fostului Regiment 13 Artilerie, cu destinaþia iniþialã de a fi capelã militarã, pentru nevoile religioase ale ostaşilor şi ofiþerilor din Garnizoana Constanþa dar şi pentru credincioşi.

[ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCÞII] Planurile de construcþie au fost întocmite de arhitectul şef al Patriarhiei, Dl. Ionescu Berechet, în stilul bisericilor bizantine, cu adaptarea faþadei la stilul brâncovenesc naþional, folosind pridvorul cu coloane. În Hrisovul de Temelie sunt menþionate aspecte foarte interesante care ne permit identificarea implicãrii unor personalitãþi ale vremii în opera de construire a sfântului lăcaş:

„Cu vrerea lui Dumnezeu celui în Treime lãudat, ziditu-s-a din temelie aceastã bisericã cu hramul «Sfinþii Arhangheli Mihail şi Gavriil», pentru întãrirea credinþei în Dumnezeu şi iubirea de þarã şi rege a ostaşilor din Garnizoana Constanþa. Ridicatu-s-a acest sfânt locaş din daniile şi osârdia binecredincioşilor creştini cu ajutorul Dregãtoriilor din localitate şi din Capitala Þãrii, în zilele Preaînãlþatului nostru Rege CAROL al II-lea; Prim sfetnic al Tronului fiind P.F. Dr. PATRIARH MIRON CRISTEA, Ministru al Apãrãrii naþioale fiind Generalul de Divizie GHEORGHE ARGEªEANU, Comandant al Corpului II Armatã Generalul de Divizie adj. IOSIF IACOBICI, Comandant al Garnizoanei Constanþa şi al Diviziei IX Generalul NICOLAE MACICI, Episcop al Armatei P.S. Dr. PARTENIE CIOPRON, Prefect al Judeþului, Col. ION SPIREA, Primar al Oraşului, Magistrat C. FLORESCU. Acest hrisov s-a aşezat la temelia bisericii ostãşeşti «Sfinþii Arhangheli Mihail şi Gavriil», în ziua de Duminicã 3 Iulie anul de la Hristos 1938, dupã ce s-a iscãlit de cei de faþã“ – urmeazã iscãliturile celor mai sus menþionaþi şi ale altor membri ai comitetului de iniþiativã. La executarea lucrãrilor de construcþie au participat şi elevi ai Liceului Industrial Constanþa, sub conducerea a doi ingineri – Cioc Mihai şi Constantin Ivanovici. Cu aceastã ocazie, s-a vãzut ce bunã meserie se învãþa în acest liceu, ce oameni pricepuþi şi talentaþi, ce artişti erau profesorii-maiştri şi elevii, dintre care îi amintim pe Stãnescu Mircea, Fernando Gheorghe, Badea Ovidiu. Construcþia s-a terminat în anul 1940, iar sfinþirea bisericii s-a fãcut la 20 octombrie în acelaşi an de episcopul Gherontie Nicolau al Tomisului şi de episcopul armatei Partenie Ciopron, împreunã cu un impresionant sobor de preoþi şi diaconi. Generalul Nicolae Macici a þinut şi el o emoþionantã cuvântare, subliniind, totodatã, cã fondurile necesare lucrãrilor au fost puse la dispoziþie de cãtre autoritãþile de stat, judeþ şi municipiu şi de o apreciabilã contribuþie benevolã a credincioşilor şi a armatei. Þinutul «Marea» a donat candelabrul mare, iar asociaþia maiştrilor şi a subofiþerilor candelabrul mic. Pânã în septembrie 1949, biserica a fost folositã pentru asistenþa religioasã a militarilor. Au slujit aici preoþii militari Soroceanu, Deleanu şi Radu. Între anii 1949-1951, a suplinit Catedrala Episcopalã, sub arhipãstorirea episcopului Chesarie Pãunescu, din cauza distrugerilor provocate bisericii „Sfinþii Apostoli Petru şi Pavel“ de bombardamentele din cel de-Al Doilea Rãzboi Mondial. Dupã 1951 şi pânã în prezent are întrebuinþare de bisericã parohialã.

[PICTURA] Între anii 1959-1961, s-a executat pictura în tehnica fresco de cãtre pictorul Costin Ioanid, împreunã cu sora sa, Lucia Ioanid. Greutãþile întâmpinate de artist în procurarea unor materiale de bunã calitate s-au reflectat, din pãcate, în rezistenþa în timp a lucrãrii. Pictura a fost spãlatã de douã ori şi, în cele din urmã, s-a degradat iremediabil. De aceea, dupã consultarea mai multor specialişti în domeniu, s-a luat hotãrârea repictãrii integrale a sfântului lãcaş. Între anii 2005-2011, o echipã de ucenici condusã de pictorul bisericesc Botea Adrian a realizat actuala picturã, biserica fiind resfinþitã, la data de 8 noiembrie 2011 de Înaltpreasfinþitul Pãrinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, împreunã cu un sobor de preoþi şi diaconi. Au fost înnoite şi mobilierul, catapeteasma şi stranele.

C. CIMITIRUL
Parohia nu deþine cimitir.

D. ACTIVITÃÞI CULTURALE ªI FILANTROPICE ÎN TRECUT.
[ACTIVITATE CULTURALÃ, ACTIVITATE FILANTROPICÃ] Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI
[ACTIVITÃÞI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ş.a.] În prezent, pe lângã programul liturgic pastoral şi misionar, încercãm atragerea tinerilor în activitãþi filantropice, menite sã consolideze sentimentele de comuniune frãþeascã, de apartenenþã la o familie creştinã lãrgitã, de solidaritate şi credinþã lucrãtoare prin iubire. În acest sens, organizãm echipe de voluntari, pentru identificarea familiilor cu probleme sociale: pericol de abandon şcolar, violenþã în familie, lipsuri materiale, bãtrâni singuri şi neajutoraþi, bolnavi cronici etc. Ulterior, încercãm sã identificãm resurse şi metode de rezolvare potrivite fiecãrei situaþii în parte. Parohia are patru preoþi conslujitori, un cântãreþ şi doi paraclisieri, precum şi un cor format din tineri absolvenþi ai Liceului de Arte. Preoþii sunt implicaþi şi în activitãþi didactice în cadrul Facultãþii de Teologie, în coordonarea emisiunilor postului de radio al Arhiepiscopiei Tomisului – Radio Dobrogea, şi în alte acþiuni cu caracter misionar.

F. DATE DE CONTACT PAROHIE.
[HRAM] „Sfinþii Îngeri“;
[ADRESA] B-dul Tomis, nr. 170, Constanþa, cod poştal 900846;
[OFICIU PAROHIAL] Tel: 0241660788,email: nectarios68@yahoo.com Nu are site oficial.

Preot paroh: MORLOVA NICUŞOR
Data naşterii: 22.11.1968
Studii: Doctor în Teologie
Hirotonit preot: 26.05.2001
Rang: Iconom stavrofor
Distincþii: Crucea Sf. Andrei
Telefon: 0721537795

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept

%d bloggers like this: