Parohia „Sfântul Spiridon“, Constanţa

Parohia „Sfântul Spiridon“, Constanţa

 

 

A. ISTORICUL COMUNITĂŢII PAROHIALE
[TOPONIME, PREZENTAREA GENERALÃ A LOCALITăţII D.P.D.V. GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC]
In anul 1997, în ziua de Duminicã, 31 august, s-a sãvârşit slujba de
sfinþire a picturii de la biserica parohiei „Cuvioasa Paraschiva“ din
Constanþa de cãtre arhiepiscopul Lucian al Tomisului. Aici activa atunci
Pr. Mitrofan Vasile pe postul III, cu aceastã ocazie primind hirotesia pentru distincþia
de „Iconom stavrofor“ pentru activitãþile depuse anterior. La înmânarea semnului
distinctiv de Iconom stavrofor – Sfânta Cruce, vrednicul de pomenire arhiepiscopul
Lucian i-a mulþumit pentru râvna de care a dat dovadã pânã atunci şi l-a îndemnat
ca, pe mai departe, sã fie aceeaşi „slugã bunã şi credinciosã“, a Bisericii. În acel
moment, a încolþit în mintea sa ideea de a construi un nou lãcaş de cult, angajânduse
în faþa lui Dumnezeu, a ierarhului şi a enoriaşilor prezenþi la slujba de sfinþire cã
va zidi o bisericã nouã, primind chiar atunci, în acest sens, arhiereasca binecuvântare.

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE
[ISTORIA ZIDIRII EI] La începutul lunii septembrie 1997, s-a format un comitet
de iniþiativã compus din 12 membri, parte bãrbãteascã şi preotul Mitrofan I. Vasile,
ca preşedinte. Dupã strângerea semnãturilor de acord cu ridicarea unei biserici în
cartier, s-a ales locul între blocurile N, M, O, Q, careu de blocuri delimitat de strãzile
Aleea Solidaritãþii, Aleea Prieteniei, Strada Dreptãþii, Strada Dumitru Marinescu
din cartierul Inel II. S-a redactat un memoriu cãtre Primãria Municipiului Constanþa.
Pr. Mitrofan Vasile, preşedinte al acestui Comitet de iniþiativã, a solicitat intervenþia
Arhiepiscopiei Tomisului la autoritãþile locale pentru a înlesni primirea în concesiune
a locului. Dupã îndeplinirea tuturor formalitãþilor, în şedinþa publicã din 28 august
1998, prin Hotãrârea nr. 310, se atribuie în concesiune de cãtre Primãria Municipiului
Constanþa suprafaþa de 1500 mp Arhiepiscopiei Tomisului, cu destinaþia de a
construi biserica în Cartierul Inel II, pe Aleea Cutezãtorilor.

În luna mai 1999,la început ridicarea unui paraclis pus sub ocrotirea duhovniceascã a Sfântului Mare
Mucenic Corneliu Sutaşul şi a Sfântului Voievod ªtefan cel Mare. Acest paraclis
s-a terminat în anul 2000, când a fost sfinþit, la data de 3 decembrie, de un sobor de
preoþi, având ca delegat din partea arhiepiscopului Lucian pe Pr. Hogea Stãnicã – vicar
administrativ. Tot în anul 2000, pentru paraclisul ridicat s-a obþinut racordarea
la reþeaua de energie electricã şi instalarea unui post telefonic. Înainte de a fi sfinþit,
paraclisul a fost împodobit cu catapeteasma din stejar, Sfânta Cruce în Sfântul
Altar, anaforiþã, iconostas, tetrapod, strana cântãreþi etc. Mobilierul a fost confecþionat
de meşterul Croitoru Vasile din satul Curechiştea, comuna Grumãzeşti, judeþul Neamþ.
Acest paraclis a fost ridicat din cãrãmidã, dotat cu geamuri şi uşi termopan, învelit
cu tablã zincatã, având dimensiunile de 17 m lungime, 8 m lãþime şi înãlþimea
singurei turle existente pe pronaos de 21 m. Din data de 9 martie 2001 pânã în
9 septembrie acelaşi an, s-a executat pictura paraclisului în tehnicã fresco, de cãtre
pictorul bisericesc Teodor Delcea-Munteanu din Târgovişte. În vara aceluiaşi an
2001, s-au turnat pentru parohie 4 (patru) clopote de mãrimi diferite, având 42 kg,
85 kg, 120 kg, 320 kg, la un atelier particular din Târgu Mureş. Clopotele sunt
personalizate, fiind inscripþionate cu numele parohiei, al donatorilor şi al preotului
paroh care s-a ocupat îndeaproape de aceasta. Anul 2002 a fost folosit în întregime
pentru împrejmuirea locului concesionat, care mãsoarã 360 m liniari. [ARHITECTURA.
PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCÞII] În ziua de luni, 7 iulie 2003,
Înaltpreasfinþitul Pãrinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, sfinþeşte şi pune piatra
de temelie a bisericii mari cu hramul „Sfântul Spiridon“, ce va avea urmãtoarele dimensiuni:
33 m lungime, 12 m lãþime şi 26 m înãlþime – la turla mare. Tot în anul
2003, se obþine racordarea la sistemul de apã şi canalizare. Restul anului, cât a
permis timpul, dupã ce s-a sfinþit temelia, s-au turnat betoane pânã la cota 0 şi s-a
continuat cu zidãria, ajungându-se pânã la cota +2,5 m. În anul 2004, se continuã
zidirea bisericii pânã la centura de siguranþã, cota +7,5 m înãlþime. Se construieşte,
în acelaşi timp, în curtea bisericii, un lumânãrar cu 3 încãperi, având 4 m lungime
şi 6 m lãþime. În anul 2005, se toarnã cupolele de la cele 3 abside, naos şi pronaos
şi se pune baza turlei mari. S-a comandat mobilier la acelaşi meşter pentru toatã
biserica mare. În anul 2006, se zideşte turla mare, se pune Sfânta Cruce şi se acoperã
cu tablã de aluminiu. Se obþine acordul Congaz şi se face racordarea paraclisului la
gaze naturale, cu posibilitãþi de extindere a instalaþiei la biserica mare şi la clopotniþa
ce se va construi. În anul 2007, se zidesc cele 2 turle mici, se pun Sfinte Cruci, se
acoperã cu tablã de aluminiu, se face toatã dulgheria pentru tot corpul bisericii, încep
tencuielile exterioare, care se finalizeazã spre sfârşitul anului. În anul 2008, se vopseşte
tot exteriorul bisericii, se încep tencuielile interioare, se executã comandã, în Târgu
Mureş, ferestre termopane din lemn stratificat, se monteazã paratrãsnetul. Se achiziþioneazã
piatra ornamentalã pentru placat pe exterior un brâu de 1,2 m. Se monteazã
ornamente din piatrã de Baschioi la exteriorul ferestrelor. Se procurã 3 policandre şi
23 aplici, 20 candele cu 3 lumini, 3 Sfinte Cruci de binecuvântare, 1 set Sfinte Vase,
1 Chivot, 1 Sfântã Evanghelie. În 2009, se executã tencuieli interioare, se zideşte
din cãrãmidã pridvorul exterior, se monteazã toatã instalaþia electricã. Se toarnã
trotuare de beton jur-împrejurul bisericii şi o platformã mare betonatã, în faþa bisericii
se face racordarea cu apã. În 2010, marmura se monteazã în pardosealã în toatã biserica,
se acoperã cu asterialã şi tablã pridvorul exterior, în Altar se monteazã parchet. În
data de 14 martie 2010, Înaltpreasfinþitul Pãrinte Teodosie face sfinþirea bisericii mari.
Se monteazã catapeteasma, se aduce tot mobilierul din stejar, strãni pentru credincioşi,
strãni pentru cântãreþi, iconostas, tetrapod, Proscomidiar, Sfânta Cruce în spatele Sfintei
Mese, axioniþa, etc. În 2011, se achiziþioneazã pavaj ornamental şi borduri pentru
platformã şi trotuarele şi aleile de acces, se achiziþioneazã pavele ecologice pentru
o suprafaþã de 150 mp existentã între trotuarele bisericii şi aleile de acces. Se achitã
mobilierul bisericesc. În 2012, se întocmeşte devizul pentru picturã. În 2013, se
achiziþioneazã var stins şi câlþi pentru picturã. Se adjudecã lucrãrile de picturã pe seama
pictorului de categoria II – Pr. Voicu Aurelian. În 2014, începe pictura; s-a realizat
pictura în Sfântul Altar şi în turla mare pânã la bazã. În 2015, se continuã cu pictarea
bisericii. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CÃRÞI VECHI] Biserica nu
deþine obiecte de valoare. [ŞIRUL PREOÞILOR] De la înfiinþare, parohia a avut un
singur paroh, în persoana Pr. Mitrofan Vasile.

C. CIMITIRUL. Nu deþine cimitir.

D. ACTIVITÃÞI CULTURALE ªI FILANTROPICE ÎN TRECUT
[ACTIVITATE CULTURALÃ, ACTIVITATE FILANTROPICÃ] Parohia are bibliotecã,
a încheiat parteneriate cu 2 şcoli generale şi 2 grãdiniþe. Din anul 2010, dupã sfinþirea
bisericii, anual, organizeazã câte un pelerinaj cu binecuvântarea Înaltpreasfinþitul Pãrinte
Arhiepiscop Teodosie: 2011 – Corfu – Sf. Apostoli; 2012 – Grecia; 2013 – Þara
Sfântã; 2014 – Grecia; 2015 – Capadocia (Turcia). Pe plan filantropic, se rãspunde
prompt la toate solicitãrile Arhiepiscopiei, prin colectarea de fonduri bãneşti şi produse
diverse pentru diferitele situaþii ivite.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI
[ACTIVITÃÞI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE,
CATEHETICE ş.a.] Se desfãşoarã activitãþi pastoral-misionare, culturale, filantropice,
catehetice, sociale, etc.

F. DATE DE CONTACT PAROHIE
[HRAM] „Sfântul Spiridon“;
[ADRESA] Aleea Cutezãtorilor, nr. 14, Constanþa;
[OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon şi nici site oficial.

Preot paroh: MITROFAN VASILE
Data naşterii: 18.10.1956
Studii: Licenþiat în Teologie
Hirotonit preot: 04.06.1984
Rang: Iconom stavrofor
Telefon: 0722336979

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept

%d bloggers like this: