Parohia ,,Adormirea Maicii Domnului I” – Constanţa

A. STORICUL COMUNITĂŢII PAROHIALE.[TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂȚII D.P.D.V.GEOGRAFIC, ISTORICO – DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC]Biserica Adormirea Maicii Domnului se află în Municipiul Constanţa, aşezare urbană situată în partea de sud-est a ţării, pe coasta Mării Negre, în regiunea istorică Dobrogea;Constanţa este cel mai mare oraş din zona de sud-est a României şi una dintre cele mai vechi aşezări de pe Teritoriul României. Parohia este situată în zona centrală a oraşului, cartierul numit o lungă perioadă de timp cartierul Românesc. Parohia este cuprinsă între străzile: Est – Str. Mihai Eminescu, Vest – Str. Mihăileanu, Nord – B-dul Ferdinand, Sud – B-dul Mamaia. Biserica parohială este situată pe str. Ion Lahovari nr. 18 (strada s-a numit Infanteriei, din 1930 Ion Lahovari, din 1950 Costache Burcă – iar din 1991 revine la denumirea actuală) După Războiul de Independenţă – în 1878 – Dobrogea revine în graniţele statului român şi după construirea podului peste Dunăre, dat în folosinţă în 1895 – oraşul se extinde şi nu avea la dispoziţie decât un singur lăcaş de cult – biserica greacă ,,Schimbarea la Faţă” – căreia i se adaugă Catedrala ,,Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, construită între 1883 – 1885 şi sfinţită în 1895. Extinderea oraşului în partea de sus, face necesară construcţia unui nou locaş de cult – după cum reiese din procesul – verbal de ,,cestiune” ,, … – de multă vreme s-a simţit nevoia zidirii unui sfânt locaş, … pe de o parte catedrala e prea depărtată iar pe de alta este insuficientă pentru o populaţie crescendă din an în an”
B.ISTORICUL BISERICII PAROHIALE.[ISTORIA ZIDIRII EI]Prima menţiune referitoare la biserica ,,Adormirea Maicii Domnului” o găsim la data de 17 februarie 1897 – într-o adresă a Ministerului de Interne – Direcţiunea Administrativă judeţeană cu nr. 201 – în care ministrul îi scrie primarului: ,,Prea Sfinţia sa, Episcopul Dunării de jos … vă rog să reservaţi un loc pentru clădirea unei a doua biserici în partea de sus a oraşului” În anul 1902, preotul sachelar Nicolae V. Paveliu, era preot deservent al acestei zone a oraşului, el organizează un comitet format din 300 de fruntaşi ai oraşului, care avea ca scop strângerea de fonduri pentru construcţia bisericii. ,,un nou local de Biserică, în partea de sus a oraşului, al cărui hram Sfântul Ierarh Nicolae – aprobat de Sfânta Episcopie a Dunării de jos … comuna prevăzuse 10.000 lei pentru construcţie”.La data de 7 martie 1905 o serie de fruntaşi ai oraşului se strâng în casa preotului Gheorghe Rădulescu şi decid, în frunte cu primarul Ion Bănescu, să doneze fiecare 1.000 lei pentru construirea bisericii.Ctitorii bisericii sunt – primar – Ion Bănescu – Protoiereu, econom Ioan Grigorescu – preşedintele comitetului preot Gheorghe Rădulescu – vicepreşedinte, preot – Nicolae Paveliu – secretar – Membrii comitetului – T. Dabo, căpitan D. Cazaciucu, I. Niculescu, Gh. Biciola, V. Petcu, Gh. Rizescu, comercianţi, agricultori, constructori şi antreprenor – C. Dussi.Deşi propunerea iniţială pentru hramulbisericii era Sfântul Nicolae – Preotul Gheorghe Rădulescu – propune la 24 iulie 1906 hramul actual – ,,oraşul Constanţa este sediul Marinei noastre, port maritim militar – patronul Marinei noastre este Adormirea Maicii Domnului (Precista) – 15 august”.Piatra de temelie a bisericii s-a pus în ziua de 13 august 1906, când lucrările de construcţie încep efectiv, primarul Ion Bănescu (1851-1909) la data de 11 iulie 1906 lansa invitaţiiile oficiale: – ,,se va pune piatra fundamentală a unui Cazino pe malul Marei, a unei biserici şi a unei şcoli, precum şi inaugurarea frumoaselor instalaţiuni de băi de la Mamaia…” Slujba de sfinţire este oficiată de P.S. Pimen al Dunării de Jos – iar printre invitaţi s-au numărat: Ion Lahovari şi Mihai Vlădescu, secretari generali – , directori de ziar – Conservatorul, Patriotul, Universul, Ţara, şi altele.[ARHITECTURA, PLAN,DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII]Arhitectul bisericii este Gheorghe Mandrea (1855-1916) din Bucureşti, cu studii de arhitectură la Dresda – Germania. Meşterii zidari constructori erau italieni paşaportari.

Biserica are formă de cruce cu clopotniţa într-una din cele două turle din faţă. E construită din beton armat şi cărămidă, cu bârne şi cornize de cărămidă roşie. Are trei turle şi pridvor – turlele sunt acoperite cu tablă de aramă. Ca arhitectură stilul bisericii este cel Românesc – din vremea lui Ştefan cel Mare. Biserica Adormirea Maicii Domnului a avut, încă de la început, o însemnată valoare urbanistică, fiind al doilea lăcaş de cult ortodox clădit de administraţia română după revenirea Dobrogei în graniţele statului naţional. Importanţa bisericii a fost întărită de dezvolatarea oraşului către nord şi mutarea zonei comerciale în acest spaţiu.Biserica împrumută din repertoriul arhitecturii moldoveneşti medievale (contraforţii, nişele, ceramica smălţuită, supraînălţarea turlelor), iar din repertoriul celei munteneşti – stilul brâncovenesc – elemente planimetrice şi decorative, alterante de cărămidă şi tencuială, numărul de turle şi pridvorul sculptat.Biserica este monument istoric, grupa A (COD LMI – CT -II – m – A – 02818)[PICTURA]Pictura bisericii este începută la data de 5 decembrie 1909, când semnează caietul de sarcini – şi încheie lucrarea la data de 12 august 1911, după cum se arată în procesul verbal de recepţie ,,Întreaga lucrare s-a executat de d-nul D. Marinescu, pictor în cele mai bune condiţii”. Slujba de sfinţire a picturii a fost săvârşită de P.S. Nifon Niculescu – amintim printre participanţi: C. Arion – ministrul instrucţiunii publice şi cultelor, Dr. D. Boroianu – administrator Casei Bisericii, C. Pariano – prefectul judeţului Constanţa, T. Cănănău – primarul oraşului Constanţa, protopop – Preot Toma Protopopescu. [OBIECTE VECHI DE CULT, CĂRŢI VECHI]Printre obiectele de cult cu valoare deosebită existente în patrimoniul bisericii se cuvine să menţionăm – o icoană a Maicii Domnului, pictată la Muntele Athos în anul 1899; Evanghelie în limba slavă – coperţi argintate, deosebite – 1907; icoană Sfântul Ierarh Nicolae 1846[ŞIRUL PREOŢILOR]Pr. Nicolae Paveliu, Pr. Ion Grigorescu, Pr. Toma Protopopescu, Pr. Gheorghe Rădulescu, Pr. Ion Roşculeţ, Pr. Paraschiv Vasile, Pr. Arghir Vârnav, Pr. Virgil Andreescu, Pr. Gheorghe Sorescu, Pr. Petre Savin, Pr. Iatan, Pr. Ion Negrea, Pr. Gheorghe Murea, Pr. Leonida Chiriţa, Pr. Constantin Lembrău, Diac. Gheorghe Popescu, Pr. Gheorghe Brătăşanu, Pr. Ion Stănescu, Pr. Ion Dragomir, Pr. Stoica Gheorghe. Din anul 2002, Preot Paroh al acestei biserici este numit Preotul Mihai Jan – Protopop al Protoieriei II Constanţa, iar preoţi coslujitori: Pr. Roman Valeriu, Pr. Lungu Constantin şi Pr. Manole Alexandru. Datorită faptului că biserica în decursul timpului a fost supusă la cel puţin patru seisme de intensitate mare: 10 noiembrie 1940, 4 martie 1977, 31 august 1986 şi cele din 30 – 31 mai 1990, construcţia a suferit o serie de avarii. Astfel începând cu anul 2009 s-a efectuat o expertiză tehnică privind analiza posibilităţii unor lucrări de consolidare şi reparaţii pentru punerea în siguranţă a bisericii Adormirea Maicii Domnului – Constanţa – întocmit de expert tehnic inginer Anton Coţofană.La începutul anului 2012, pe baza expertizei tehnice, se încheie un contract de proiectare între Parohie şi proiectant – architect A. Isacov pentru elaborarea lucrării de proiectare de arhitectura pentru investiţie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *